Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Abundancy

Dit zijn de algemene voorwaarden van Abundancy V.O.F. Mocht je vragen hebben over deze voorwaarden, dan kun je contact opnemen via hallo@abundancy.nl, 0633208688 of per post: Bastionstraat 1, 4125 TV Hoef en Haag. 

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd. 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

1.1. Abundancy: de V.O.F. Abundancy, statutair gevestigd te Bastionstraat 1, 4125 TV Hoef en Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 84186968. 

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Abundancy een overeenkomst is aangegaan. 

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 

1.4. Diensten: alle diensten die Abundancy voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het geven van trainingen, advies, spiegel- en business coaching op het gebied van overvloed en ondernemen door middel van opstellingen, online programma’s, 1-op-1 coaching, live-dagen, trainingen (in groepen of individueel) en workshops. 

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Abundancy en de klant voor wie Abundancy de dienst zal uitvoeren. 

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant. 

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving. 

1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Abundancy. 

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Abundancy worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen. 

1.10. Website: www.abundancy.nl

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Abundancy gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, opdrachten, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging dan wel een akkoord via de e-mail of bestelling via de website/webshop, verklaart de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Abundancy en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Abundancy zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door ingebruikname van deze algemene voorwaarden verworpen.

2.6 De algemene voorwaarden zijn op verzoek kosteloos naar de klant toe te zenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.abundancy.nl.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Abundancy zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Abundancy zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Abundancy met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.4. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Abundancy afhangt van feedback of input van de klant, is Abundancy nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Abundancy is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Abundancy het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.6. Abundancy behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% aan de klant te factureren alvorens Abundancy de opdracht gaat uitvoeren.

3.7. Alle door Abundancy gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.8. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Abundancy wordt gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 cent per kilometer vanaf 20 km enkele reis. Reisuren worden tevens in rekening gebracht.

3.9. Abundancy behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.10. Abundancy is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.11. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Abundancy zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, coaching, workshop of welke overeenkomst dan ook, dan is Abundancy bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Abundancy verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding via de e-mail of door een bestelling via de website/webshop.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Abundancy binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Abundancy heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Abundancy zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Abundancy wenst te ontbinden of annuleren komt hem/haar dit recht enkel toe indien hij/zij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium met tevens inachtneming van artikel 14.6. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

4.7. Indien Abundancy, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Abundancy gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Abundancy in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Abundancy uitgevoerde werk te vergoeden.

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van de klant. Abundancy zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR ABUNDANCY 

5.1. Abundancy garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2 De ‘niet goed geld terug’ garantie geldt voor de producten en diensten van Abundancy waar dat expliciet op de pagina gemeld staat. De ‘niet goed geld terug’ garantie houdt in dat de klant binnen 30 dagen na de accountability-call die ongeveer een week na de opstelling, coaching of andere activiteit plaatsvindt, schriftelijk aangeeft geen nieuwe inzichten of positieve verbetering te zien. In overleg met de klant zal Abundancy een gepaste oplossing bieden bijvoorbeeld een tweede sessie of coaching of het geld binnen 14 dagen terugstorten.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Abundancy met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Abundancy spant zich in om de gegevens die Abundancy voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Zie de privacy policy op www.abundancy.nl.

5.5. Abundancy is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Abundancy en/of overige promotionele uitingen van Abundancy.

5.6 Beeld- en portretrechten: Abundancy kan tijdens activiteiten opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar te zien is. Abundancy zal in overleg met de klant deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media.

5.7. Abundancy is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht om deelname op te schorten.

5.8. Abundancy werkt voor de coaching online samen met haar klanten tenzij anders is aangegeven, zoals bij de overvloed opstellingen. Indien de klant kenbaar maakt de online coaching op locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met Abundancy een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.

5.9 Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Abundancy alle informatie van de klant geheimhouden tegenover derden. Abundancy zal de informatie die door de klant is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Abundancy optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Abundancy te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Abundancy onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Abundancy om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Abundancy zijn verstrekt, heeft Abundancy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Abundancy steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Abundancy geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Abundancy binnen 30 dagen na levering van de dienst doch binnen 30 dagen na volledige afronding van de opdracht of het traject. Als de klant een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Als de klant een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Abundancy de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de klant vervangen, herstellen of vergoeden. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Abundancy die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de klant. De klant vrijwaart Abundancy één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Abundancy nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Abundancy niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. Wanneer Abundancy inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Abundancy is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Abundancy tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. Het is mogelijk aangeschafte producten en diensten als overvloed opstellingen, coaching trajecten en de Abundancy Happy Hour binnen de wettelijke 14 dagen bedenktijd te herroepen. De klant moet binnen 14 dagen schriftelijk laten weten de aankoop te herroepen via het mailadres hallo@abundancy.nl. Hiervoor wordt € 10 administratiekosten in rekening gebracht.

6.10 Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus/coaching/traject/training, te ruilen en/of retourneren waarbij door bestelling en betaling van de digitale producten de klant toegang krijgt tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

6.11. Abundancy kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Abundancy te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld. De door Abundancy opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Een door Abundancy vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Abundancy niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Abundancy, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Abundancy mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Aan de leveringsplicht van Abundancy zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Abundancy geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Abundancy verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Abundancy biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bij een bestelling via de website/webshop zal direct worden betaald alvorens de digitale producten en/of diensten aan de klant worden geleverd.

8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Tevens vervalt de mogelijkheid tot termijnbetaling en zal het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar zijn door Abundancy.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Abundancy besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Abundancy besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van de volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Abundancy voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat ermee akkoord dat Abundancy elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Abundancy zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.9. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €10,00 administratiekosten verschuldigd per niet geslaagde automatische incasso.

8.10. De klant kan bezwaren tegen de door Abundancy verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Abundancy kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Abundancy een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.11. Alle door Abundancy geleverde producten en diensten blijven eigendom van Abundancy totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Abundancy zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, strategieën, opstellingen, workshops, online trainingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Abundancy tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Abundancy geleverde diensten en/of producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Abundancy en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Abundancy.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Abundancy ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Abundancy, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Abundancy is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Abundancy plaatst. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Abundancy vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.7. Bij inbreuk heeft Abundancy recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Abundancy en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Abundancy kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. 

10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of online programma.

10.3. Indien Abundancy onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan € 1.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Abundancy uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.

10.4. In aanvulling op artikel 10.3 is Abundancy dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Abundancy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Abundancy toegerekend kunnen worden.

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.5. Abundancy sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Abundancy geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Abundancy.

10.6. Abundancy is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.7. De klant vrijwaart Abundancy voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Abundancy.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Abundancy is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Abundancy is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Abundancy weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Abundancy kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Abundancy een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in artikel 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Abundancy onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Abundancy, transport moeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Abundancy, wanprestatie door leveranciers van Abundancy waardoor Abundancy haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Abundancy of diens leveranciers.

11.5. In geval van overmacht is Abundancy gerechtigd om een vervanger de overeenkomst te laten uitvoeren.

11.6. Bij overmacht heeft Abundancy ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen zonder dat Abundancy in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding of vergoeding van reeds betaalde gelden, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel de klant als Abundancy, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Abundancy de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;

de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Abundancy voortvloeiende verplichting;

de klant inbreuk maakt op rechten van derden;

de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Abundancy;

de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;

bij terugkerende betalingsproblemen.

Abundancy zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Abundancy vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Abundancy behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Abundancy overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Abundancy zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Abundancy in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Abundancy worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Abundancy aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Abundancy.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Abundancy te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Abundancy, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, OPSTELLINGEN, WORKSHOPS, TRAININGEN EN COACHING ABUNDANCY

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject, opstelling of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Abundancy aan te bieden of te doen geven.

14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject, opstelling of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Abundancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Abundancy in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.3. Abundancy is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Abundancy, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.4. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

14.5. De door Abundancy aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende trajecten, modules en/of workshops mogen nimmer met derden worden gedeeld.

14.6. Indien een klant de afspraak van de opdracht wilt verplaatsen door overmacht (bijvoorbeeld ziekte, overlijden van de directe omgeving of een andere belangrijke reden), kan de klant binnen 7 dagen voor de uitvoering telefonisch en bij meer dan 7 dagen voor de uitvoering schriftelijk, contact opnemen met Abundancy. Er wordt in goed overleg met de klant en Abundancy een nader te bepalen datum en tijdstip ingepland zonder dat de klant recht heeft op restitutie van eventueel betaalde gelden.

14.7 Indien de klant overgaat tot annulering van de overeengekomen opstelling, workshop, training, programma, cursus, traject en/of coaching is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

annulering tot 14 dagen voor de uitvoering van de opdracht; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 25% van het in de offerte overeengekomen bedrag;

annulering tussen 14 en 7 dagen voor de uitvoering van de opdracht; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag;

annulering binnen 7 dagen voor de uitvoering van de opdracht; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;

annulering tot 24 uur voor de uitvoering van de opdracht; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 85% van het in de offerte overeengekomen bedrag.

14.8. Indien Abundancy door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om de livedag te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de livedag voor de nader te bepalen datum zonder dat de klant recht heeft op restitutie van eventueel betaalde gelden.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Abundancy en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Abundancy alleen bindend indien en voor zover deze door Abundancy uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien Abundancy op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Abundancy hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Abundancy partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en Abundancy zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement van Rechtbank Midden-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Abundancy en de klant.


Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 3 februari 2022. Vragen over deze algemene voorwaarden? Stuur een e-mail naar hallo@abundancy.nl.